Bankinter

Fondos Bankinter

 • bankinter Eeuu Nasdaq 100 F.bankinter Eeuu Nasdaq 100, FI
  Detalles
  18,89 %
 • Bankinter Bolsa España Bk Bolsa España(f/a), FI
  Detalles
  14,56 %
 • Bankinter Dividendo Europa Bankinter Dividendo Europa de Bankinter
  Detalles
  24,80 %
 • Bankinter Dinero 3 Bankinter Dinero 3 de Bankinter
  Detalles
  0,34 %
 • Bankinter Europa 2021 Garantizado Bankinter Europa 2021 Garantizado de Bankinter
  Detalles
  0,00 %
 • Bankinter Ahorro Activos Euro Bankinter Ahorro Activos Euro de Bankinter
  Detalles
  0,37 %
 • Bankinter Dinero 2 Bankinter Dinero 2 de Bankinter
  Detalles
  0,18 %
 • Bankinter Dinero 4 Bankinter Dinero 4 de Bankinter
  Detalles
  0,61 %
 • Bankinter España 2020 II Garantizado Bankinter España 2020 II Garantizado de Bankinter
  Detalles
  0,00 %
 • Bankinter España 2021 Bankinter España 2021 de Bankinter
  Detalles
  0,00 %
 • Bankinter Eurostoxx 2015 Garantizado Bankinter Eurostoxx 2015 Garantizado de Bankinter
  Detalles
  11,23 %
 • Bankinter Europa 55 Garantizado Bankinter Europa 55 Garantizado de Bankinter
  Detalles
  3,35 %
 • Bankinter Bolsa Europea 2018 Garantizado Bankinter Bolsa Europea 2018 Garantizado de Bankinter
  Detalles
  8,21 %
 • Bankinter Bolsa Europea 2019 Garantizado Bankinter Bolsa Europea 2019 Garantizado de Bankinter
  Detalles
  7,15 %
 • Bankinter Cumbre 2017 Garantizado Bankinter Cumbre 2017 Garantizado de Bankinter
  Detalles
  13,75 %
 • Bankinter Dinero 1 Bankinter Dinero 1 de Bankinter
  Detalles
  0,02 %
 • Bankinter Dinero Bankinter Dinero de Bankinter
  Detalles
  -0,23 %
 • Bankinter España 2020 Garantizado Bankinter España 2020 Garantizado de Bankinter
  Detalles
  5,17 %
 • Bankinter Eurostoxx 2018 Garantizado Bk Eurostoxx 2018 Garant., FI
  Detalles
  8,49 %

Publicidad